How does this work? (ขั้นตอน)

  • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา หรือโทร 888-624-4752

  • เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะติดต่อท่านเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจว่าสวัสดิการใดบ้างที่ท่านมีสิทธิได้รับ รวมทั้งสมัครประกันสุขภาพประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือประเภทรัฐจ่ายให้บางส่วนและสวัสดิการอื่นๆให้ท่าน เช่น โครงการความช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริม (CalFresh)

  • หากท่านมีคำถามด้านกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ หรือ ผู้อพยพที่พึ่งพาสวัสดิการของรัฐ เรามีทนายความที่จะช่วยเหลือท่านได้

Privacy Notice (ประกาศความเป็นส่วนตัว)

กลุ่มเครือข่าย BAILA ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกนำไปขาย และจะเปิดเผยให้แก่องค์กรที่เป็นองค์ประกอบของกลุ่มเครือข่าย BAILA รวมถึงผู้ตรวจประเมินบุคคลที่สามของกลุ่มดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรายงานผู้ให้ทุนของเรา ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยกับหน่วยงานรัฐใดๆ

Consent for Referrals (ความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)

การกรอกแบบฟอร์มนี้ถือว่าท่านยินยอมที่จะให้หุ้นส่วนของกลุ่มเครือข่าย BAILA สามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านกับหุ้นส่วนของกลุ่มเครือข่าย BAILA เพื่อจุดประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับท่าน ยกตัวอย่าง เช่น เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่ดูเรื่องประกันสุขภาพ Medi-Cal อาจส่งเรื่องของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนอื่นที่ทำหน้าที่สมัครโครงการความช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริม (CalFresh) หรือส่งเรื่องของท่านไปยังทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับท่าน เป็นต้น

เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว ท่านจะได้รับข้อความยืนยันผ่านอีเมลหรือข้อความทางโทรศัพท์ ข้อความนี้จะระบุชื่อของเจ้าหน้าที่ที่จะติดต่อท่านเพื่อช่วยเรื่องการลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านไปภายใน 2 วันทำการ

โปรดทราบด้วยว่าการกรอกแบบฟอร์มนี้ไม่ได้รับประกันว่าท่านจะได้รับการบริการจากกลุ่มเครือข่าย BAILA