Paano gumagana ito?

  • Punan ang form sa aming website - o tumawag sa 888-624-4752

  • Kokontakin ka ng isang tagapaglista. Matutulungan ka nila na maunawaan kung aling mga benepisyo ang kwalipikado.ka, ipalista ka sa libre o may-subsidyang seguro sa kalusugan at iba pang mga benepisyo, tulad ng CalFresh.

  • Kung mayroon kang mga legal na katanungan tungkol sa mga pampublikong benepisyo o pag-asa sa gobyerno (public charge), tutulungan ka ng isang abogado.

Abiso sa Pagiging Pribado: Mahalaga ang Iyong Pagiging Pribado: Ang impormasyon na ipinasok mo sa website na ito ay hindi ibebenta at ibabahagi lamang sa pagitan ng mga organisasyon na bumubuo sa BAILA Network, at ang kanilang ikatlong partidong tagasuri. Ang impormasyong ito ay maaari ding gamitin para sa mga layunin ng pag-uulat sa aming mga taga-pondo. HINDI ito ibabahagi sa anumang mga ahensya ng gobyerno.

Pahintulot sa mga Referral: Sa pamamagitan ng pagpuno sa form na ito sumasang-ayon ka na ibahagi ng mga kasosyo ng BAILA Network ang iyong impormasyon sa iba pang mga kasosyo sa BAILA Network para sa layunin ng pagbibigay sa iyo ng higit pang tulong. Halimbawa, ang isang Tagapaglista para sa Medi-Cal ay maaaring sumangguni sa ibang mga tagapaglista para sa CalFresh, o sa isang libreng abogado para sa legal na serbisyo upang makatulong sa isang legal na problema.

Kapag isinumite mo ang form, ang isang mensahe ng kumpirmasyon ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng email o text. Ipapaalam sa iyo ng mensaheng ito ang pangalan ng tagapaglista ng BAILA Network na tatawag upang tulungan ka. Tatawagan ka nila sa loob ng 2 araw.

Mangyaring tandaan na ang pagsusumite ng form na ito ay hindi garantiya na makakatanggap ka ng mga serbisyo ng BAILA Network.