این کار را چطور انجام دهیم؟

  • فورم را در وب سایت ما خانه پری کنید -و یا با ما به تماس شوید888-624-4752

  • ثبت نام کننده با شما تماس گرفته . و اطلاع حاصل خواهد کرد که شما به چه کمک ها واجد شرایط هستید، در بیمه صحی رایگان یا کمکی و یا CalFresh.

  • اگر در مورد کمک های عمومی یا public charge سؤالات حقوقی دارید، یک وکیل مربوطه به شما کمک های خواهد نمود.

آگهی حفظ حریم خصوصی

حریم خصوصی شما مهم است:

معلومات را که شما در این وب سایت وارد میکنید به هیچ کس فروخته نشده و فقط میان شبکه BAILA و ارزیابی کنندگان ثالث درجریان گذاشته میشود.

رضایت برای راجع نمودن: با خانه پری کردن این فرم شما توافق می کنید که شرکای شبکه BAILA بخاطری کمک کردن ، معلومات شما را با سایر شرکای شبکه BAILA به اشتراک میگذارند.

به طوری مثال، یک ثبت نام کننده برای Medi-Cal ممکن است شما را به یک ثبت نام کننده دیگر برای CalFresh رهنمایی کند ویا با یک وکیل خدمات حقوقی رایگان ، تا در مورد مشکل حقوقی شما را کمک کند.

هنگامی که این فرم را ارسال می کنید، یک پیام تأییدی از طریق ایمیل یا پیام تلیفون برای شما ارسال می شود. در این پیام شامل نام ثبت نام کننده شبکه BAILA را به شما معرفی می کند و برای کمک کردن با شما در ظرف 2 روز کاری تماس خواهد گرفت.

لطفا توجه داشته باشید که با ارسال این فرم تضمینی برای دریافت خدمات شبکه BAILA نیست.