Tungkol sa BAILA Network

Ang BAILA Network ay team ng mga enroller ng benepisyo, tagapagkaloob ng serbisyo legal, promotores comunitarias, at mga manggagawa ng kawanggawa sa komunidad.

Sinusuportahan namin ang mga pamilya ng mga imigrante sa Los Angeleno at mahahalagang manggagawa na makuha ang mga pampublikong benepisyong kailangan nila para manatiling malusog at malakas.

Libre ang aming mga serbisyo!

Ang mga katuwang ng BAILA ay magkakasamang bumubuo ng network na ‘walang maling pinto’ kung saan makakahingi ng tulong ang mga tao na:

  • maunawaan kung anong mga pampublikong benepisyo sila maaaring kwalipikado

  • makakuha ng mga serbisyo legal kung mayroon silang mga tanong o kailangan nila ng tulong legal

  • Mag-enroll sa libre/subsidized na pangkalusugang insurance at CalFresh kung kwalipikado sila

  • At kumonekta sa iba pang resource, gaya ng WIC, tulong sa pananalapi, mga credit sa buwis, at iba pa

Nagsama-sama ang mga katuwang ng BAILA Network noong 2019 para magtalakayan ng mga solusyon sa mga hadlang na pumipigil sa mga imigrante at mahahalagang manggagawa na makapag-enroll sa mga benepisyo - gaya ng takot sa panuntunan ng public charge at stigma tungkol sa pagtanggap ng mga benepisyo.

Naging lalo pang mahalaga ang trabahong ito dahil sa pandemya ng COVID-19. Napag-alaman sa isang pag-aaral na isinagawa ng Urban Institute na humigit-kumulang 30% ng mga nasa hustong gulang sa mga pamilya ng imigrante sa California na mababa ang kita ang umiwas sa mga pampublikong benepisyo noong 2020.

Noong 2021 nailunsad namin ang BAILA network dahil sa malaking pondong ipinagkaloob ng California Community Foundation, ng California Endowment at ng Weingart Foundation.

Three BAILA partners ready to help