Nó hoạt động ra sao ?

  • Điền vào mẫu đơn trên trang web của chúng tôi – HOẶC GỌI 1-888-624-4752

  • Điều hành viên sẽ liên hệ quý vị. Họ sẽ giúp quý vị hiểu những phúc lợi nào mà quý vị đủ điều kiện, đăng ký cho quý vị bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc các phúc lợi khác, chẳng hạn như CalFresh.

  • Nếu quý vị có các câu hỏi pháp lý liên quan về phúc lợi công công hoặc public charge, luật sư sẽ giúp quý vị.

Quyền riêng tư của quý vị là quan trọng:
Thông tin mà quý vị nhập vào trang mạng này sẽ không được bán và chỉ được chia sẻ giữa các tổ chức tạo nên mạng lưới BAILA, và bên đánh giá thứ ba của họ.

Chấp thuận cho tham khảo:
bằng cách điền vào biểu mẫu này quý vị đồng ý rằng các đối tác của mạng lưới BAILA có thể chia sẻ thông tin của bạn với đối tác khác của mạng lưới BAILA nhằm mục đích hỗ trợ thêm cho quý vị.

Khi quý vị nộp mẫu đơn, một thông báo xác nhận sẽ được gửi đến quý vị bằng email hoặc tin nhắn. Thông báo này sẽ cho quý vị biết tên chuyên viên đăng ký của mạng lưới BAILA sẽ gọi cho quý vị để giúp đỡ. Họ sẽ liên hệ quý vị trong 2 ngày làm việc.

Xin lưu ý rằng việc gửi biểu mẫu này không đảm bảo quý vị sẽ nhận được các dịch vụ từ mạng lưới BAILA.