តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

  • បំពេញទម្រង់បែបបទនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង - ឬហៅ

  • អ្នកចុះឈ្មោះគេនឹងទាក់ទងទៅលោកអ្នក។ ពួកគេនឹងជួយលោកអ្នកឱ្យយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយដែល លោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន គេចុះឈ្មោះលោកអ្នកទៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ ឬរដ្ឋចេញថ្លៃជំនួស ហើយនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដូចជា កាតសំរាប់ថ្លៃអាហារជាដើម។

  • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរផ្លូវច្បាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬបន្ទុកសាធារណៈ មេធាវីនឹងជួយលោកអ្នក។

ឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់៖ ព័ត៌មានដែលលោកអ្នកបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រនេះនឹងមិនត្រូវបានលក់ទេ ហើយនឹងត្រូវបានចែករំលែកតែរវាងស្ថាប័នដែលបង្កើតបណ្តាញ BAILA និងអ្នកវាយតម្លៃភាគីទីបីរបស់ពួកគេ។ ព័ត៌មាននេះក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងរាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកផ្តល់មូលនិធិរបស់យើងផងដែរ។ វានឹងមិនចែករំលែកជាមួយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលណាមួយឡើយ។