Isinapinal ng Administrasyong Biden ang isang pampublikong regulasyon para sa public charge noong Setyembre 8, 2022, magkakabisa sa Disyembre 23, 2022.

Pabor para sa mga imigranteng pamilya ang lahat ng pagbabago at pinapaigting ng mga ito ang mga proteksyon para sa mga imigranteng pamilyang naghahangad ng mga pampublikong benepisyo.

Bisitahin ang seksyong public charge ng aming website para matuto pa. 

People being helped to understand their benefits as immigrants
Akses sa mga Benepisyo para sa mga Imigrante sa Los Angeles.

Ang pagtulong sa mga imigranteng pamilya at mahahalagang manggagawa na ma-akses ang mga pampublikong benepisyo na kailangan nila upang manatiling malusog at malakas.

People being helped to understand their benefits as immigrants
Doctor waving hello

Kailangan mo ng segurong pangkalusugan?

Illustrative dinner plate with heart-shaped graphic and utensils

Kailangan mo ng tulong sa pagbabayad ng pagkain?

Woman asking a question

Nag-aalala na ang pagkuha ng mga benepisyo ay makakaapekto sa iyong katayuan sa imigrasyon?

Man asking a question about problems with his benefits he already has

Nagkakaroon ka ba ng mga problema sa mga benepisyo na natatanggap mo na?

Kumuha ng Tulong
Kami ay isang network ng mga organisasyong nakabase sa komunidad. Ang lahat ng impormasyon na iyong ibinabahagi sa amin ay kumpidensyal. Narito kami upang sagutin ang iyong mga tanong. Tutulungan ka naming mag-aplay para sa mga programang benepisyo na karapat-dapat sa iyo at ang iyong pamilya kung handa ka na

Paano gumagana ito?

Woman using phone and laptop to reach out to BAILA network

Punan ang form sa aming website - o tumawag sa

888-624-4752

BAILA Network staff assisting a woman over the phone

Kokontakin ka ng isang tagapaglista. Matutulungan ka nila na maunawaan kung aling mga benepisyo ang kwalipikado.ka, ipalista ka sa libre o may-subsidyang seguro sa kalusugan at iba pang mga benepisyo, tulad ng CalFresh.

Woman getting assistance on their immigrant benefits

Kung mayroon kang mga legal na katanungan tungkol sa mga pampublikong benepisyo o pag-asa sa gobyerno (public charge), tutulungan ka ng isang abogado.

Ang lahat ng mga serbisyo ng BAILA Network ay LIBRE!

Immigrants connecting with others to get benefits and assistance

Deskripsyon ng Serbisyo

Ang BAILA Network ay isang pangkat ng mga tagapaglista, mga tagapagbigay ng legal na serbisyo, mga manggagawa sa pag-abot, at mga manggagawa sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. Sinusuportahan namin ang mga Los Angeleno na pamilyang imigrante at mahahalagang manggagawa upang ma-akses ang mga pampublikong benepisyo na kailangan nila upang manatiling malusog at malakas. Libre ang aming mga serbisyo!

Kumuha ng Tulong

Pahayag ng Misyon

Ang misyon ng Benefits Access for Immigrants Los Angeles (BAILA) Network ay sumusuporta sa mga pamilyang imigrante at mahahalagang manggagawa upang ma-akses ang mga pampublikong benepisyo na maaaring magpanatili sa kanila na malusog at malakas at mapabuti ang kanilang pinansiyal na seguridad. Ang aming layunin ay para sa mga imigrante at mahahalagang manggagawa na makatanggap ng edukasyon, mga serbisyong legal, at pagpapalista sa benepisyo sa sarili nilang wika at sa mga komunidad kung saan sila nakatira, upang maisara ang agwat sa pagpapalista ng imigrante sa mga pampublikong benepisyo.

Immigrant standing happy with BAILA Network partner after successfully getting assistance