Pag-asa sa Gobyerno (Public Charge)


Ang ilang tao ay iniiwasan ang mga pampublikong benepisyo dahil sa palagay nila ay maaaring maapektuhan ang kanilang oportunidad na makakuha ng green card o maging isang mamamayan.

Ang katotohanan ay maraming mga imigrante ang makakakuha ng mga benepisyong pampubliko nang hindi nakakaapekto sa kanilang katayuan.

Laptop with person waving through the screen

Mahalagang mga Katotohanan na Dapat Malaman!

1

Ang pagsusuri sa pag-asa sa gobyerno ng dating administrasyon ay natapos na! Gumamit ng CalFresh, Medi-Cal, Seksiyon 8, at Pampublikong Pabahay na walang takot na panatilihing malusog at ligtas ang iyong pamilya!

2

Ang pagsusuri sa pag-asa sa gobyerno (public charge test) ay hindi nalalapat sa lahat ng mga imigrante.

3

Kung ikaw o ang miyembro ng iyong pamilya ay karapat-dapat para sa isang pampublikong benepisyo, ang paggamit ng benepisyong iyon ay malamang na hindi makakaapekto sa iyong katayuan sa imigrasyon.

4

Hindi isinasaalang-alang ng pagsusuri sa pag-asa sa gobyerno (public charge test) ang KARAMIHAN sa mga pampublikong benepisyo.

5

Ang mga tagapaglista ng BAILA Network, mga manggagawa sa pag-abot, at mga abogado ay maaaring sagutin ang iyong mga tanong at tulungan kang makakuha ng mga benepisyo na kailangan mo upang mapanatiling malusog at ligtas ang iyong pamilya!

Maaari mo ring gamitin ang Keep Your Benefits guide upang matuto nang higit pa tungkol sa kung ang pagsusuri ay maaaring angkop sa iyo.

Kung ang pagsusuri sa pag-asa sa gobyerno (public charge test) ay nalalapat sa iyo, makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kasosyo sa BAILA Network upang malaman kung aling mga programang benepisyo ang maaari kang kwalipikado.

Kumuha ng Tulong

Matuto nang higit pa sa aming Mga Madalas na Katanungan