Pag-asa sa Gobyerno (Public Charge)


Noong Setyembre 8, 2022, naglabas ang U.S. Department of Homeland Security ng magagandang update sa regulasyon sa imigrasyon ng “public charge.” Nagdaragdag ang mga update ng mahahalagang proteksyon para makakuha ng access ang mga imigranteng pamilya sa safety net ng mga serbisyong pangkalusugan at panlipunan. 

Ang bagong regulasyon ay magkakaroon ng bisa sa Disyembre 23, 2022.  Bago iyon, hindi magbabago ang panuntunan.

Suriin ang Mga Madalas Itanong sa ibaba ng page na ito para matuto tungkol sa panuntunang kasalukuyang ipinapatupad. 

Nililinaw at kinukumpirma ng bagong panuntunan, na magkakabisa sa Disyembre 23, 2022,  kung ano ang isinasaalang-alang at hindi isinasaalang-alang sa pagtukoy ng public charge:

  • Kinukumpirma na ang paggamit mo at ng iyong pamilya ng CalFresh, tulong sa pabahay, at Medi-Cal (maliban sa pangmatagalang pangangalaga sa isang nursing home) ay hindi makakaapekto sa iyong status ng imigrasyon 

  • Ang mga benepisyo sa pananalapi na natanggap ng kapamilya, tulad ng anak o asawa, ay hindi makakaapekto sa iyo kapag nag-apply ka para sa green card! 

  • Nililinaw na hindi kasama sa test para sa public charge ang mahigit 30 status ng imigrasyon, kasama ang: mga taong may green card (maliban kung aalis sila sa US nang 6 na magkakasunod na buwano mas matagal pa), taong nag-a-apply para sa citizenship, refugee/asylee, aplikante at may-ari ng U at T Visa, self-petitioner ng VAWA, TPS, SIJS, at marami pang iba!  

  • Para sa mga aktwal na sasailalim sa test para sa public charge, inaatasan ng mga bagong regulasyon ang mga opisyal ng imigrasyon na tumutukoy ng public charge na isaalang-alang ang kabuuang kalagayan ng aplikante (edad, kalusugan, kita, edukasyon, at laki ng pamilya), pati na ang Affidavit ng Suporta, kung kinakailangan. Babalansehin ang mga salik na ito - walang isang salik ang tanging magiging batayan para maging public charge ang isang tao. 

  • Mas magiging mahirap para sa mga susunod na presidente na radikal na baguhin ang patakaran para sa public charge sa hinaharap

Mahalagang mga Katotohanan na Dapat Malaman!

1

Ang pagsusuri sa pag-asa sa gobyerno ng dating administrasyon ay natapos na! Gumamit ng CalFresh, Medi-Cal, Seksiyon 8, at Pampublikong Pabahay na walang takot na panatilihing malusog at ligtas ang iyong pamilya!

2

Ang pagsusuri sa pag-asa sa gobyerno (public charge test) ay hindi nalalapat sa lahat ng mga imigrante.

3

Kung ikaw o ang miyembro ng iyong pamilya ay karapat-dapat para sa isang pampublikong benepisyo, ang paggamit ng benepisyong iyon ay malamang na hindi makakaapekto sa iyong katayuan sa imigrasyon.

4

Hindi isinasaalang-alang ng pagsusuri sa pag-asa sa gobyerno (public charge test) ang KARAMIHAN sa mga pampublikong benepisyo.

Maaari mo ring gamitin ang Keep Your Benefits guide upang matuto nang higit pa tungkol sa kung ang pagsusuri ay maaaring angkop sa iyo.

Kung ang pagsusuri sa pag-asa sa gobyerno (public charge test) ay nalalapat sa iyo, makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kasosyo sa BAILA Network upang malaman kung aling mga programang benepisyo ang maaari kang kwalipikado.

Kumuha ng Tulong

Matuto nang higit pa sa aming Mga Madalas na Katanungan