Gánh Nặng Công Chúng


Vào ngày 8 tháng Chín, 2022, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ công bố các cập nhật tích cực về quy định di trú “gánh nặng công chúng”. Các cập nhật có thêm nhiều biện pháp bảo vệ quan trọng để bảo đảm gia đình nhập cư được sử dụng hệ thống an toàn dịch vụ xã hội và sức khỏe. 

Quy định mới có hiệu lực bắt đầu ngày 23 tháng Chạp, 2022. Quy định sẽ không thay đổi cho đến thời điểm đó.

Duyệt lại Thắc Mắc Thường Hỏi ở cuối trang này để xem quy định hiện đang còn hiệu lực. 

Quy định mới, có hiệu lực ngày 23 tháng Chạp, 2022, Cho biết rõ và xác nhận những gì được và không được cứu xét khi duyệt xét gánh nặng công chúng:

  • Xác nhận khi quý vị hoặc gia đình sử dụng CalFresh, hỗ trợ gia cư, và Medi-Cal (ngoại trừ chăm sóc dài hạn trong viện dưỡng lão) thì sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng di trú của quý vị

  • Một người trong gia đình, như con cái hoặc người hôn phối được trợ cấp tiền mặt cũng sẽ không ảnh hưởng đến quý vị khi nộp đơn xin thẻ xanh!

  • Cho biết rõ hơn 30 tình trạng di trú được miễn kiểm tra gánh nặng công chúng, bao gồm: những người có thẻ xanh (trừ khi họ rời khỏi Hoa Kỳ 6 tháng liên tiếp trở lên), người xin nhập quốc tịch, người tị nạn/định cư, người nộp đơn và người có Visa U và T, người tự xin VAWA, TPS, SIJS, và nhiều người khác!
     

  • Đối với những người thực sự phải kiểm tra gánh nặng công chúng, các quy định mới hướng dẫn viên chức di trú khi duyệt xét gánh nặng công chúng, phải cứu xét tất cả hoàn cảnh của người nộp đơn (tuổi tác, sức khỏe, lợi tức, giáo dục và quy mô gia đình), cũng như Bản Tuyên Thệ Hỗ Trợ, nếu đòi hỏi. Các yếu tố này sẽ được cân bằng - không một yếu tố đơn lẻ nào làm một ai có thể trở thành gánh nặng công chúng. 

  • Làm cho các tổng thống đời sau khó thay đổi hoàn toàn chính sách gánh nặng công chúng trong tương lai

Những Điều Quan Trọng Cần Biết!

1

Kiểm tra gánh nặng công chúng của chính quyền trước đây đã kết thúc! Không cần lo sợ khi được CalFresh, Medi-Cal, Đoạn 8, và Gia Cư Công Cộng để gia đình quý vị luôn khỏe mạnh và an toàn!

2

Không kiểm tra gánh nặng công chúng cho tất cả người nhập cư.

3

Nếu quý vị hoặc người thân đủ tiêu chuẩn được quyền lợi công cộng, thì được quyền lợi đó gần như không ảnh hưởng đến tình trạng di trú.

4

Kiểm tra gánh nặng công chúng không cứu xét PHẦN LỚN các quyền lợi công cộng.

Quý vị cũng có thể dùng Hướng Dẫn Giữ Quyền Lợi để xem quý vị có phải bị kiểm tra gánh nặng công chúng hay không.

Nếu quý vị phải bị kiểm tra gánh nặng công chúng, thì hãy hỏi đối tác tin cậy của BAILA Net work để xem quý vị đủ tiêu chuẩn cho chương trình quyền lợi nào.

Yêu Cầu Được Giúp Đỡ

Xem thêm trong phần Thắc Mắc Thường Hỏi