Gánh Nặng Công Chúng


Một số người không muốn được các quyền lợi công cộng vì họ nghĩ có thể làm ảnh hưởng đến cơ hội họ được thẻ xanh hoặc trở thành công dân.

Sự thật là nhiều người nhập cư có thể vừa được quyền lợi công cộng vừa không ảnh hưởng đến tình trạng di trú.

Laptop with person waving through the screen

Những Điều Quan Trọng Cần Biết!

1

Kiểm tra gánh nặng công chúng của chính quyền trước đây đã kết thúc! Không cần lo sợ khi được CalFresh, Medi-Cal, Đoạn 8, và Gia Cư Công Cộng để gia đình quý vị luôn khỏe mạnh và an toàn!

2

Không kiểm tra gánh nặng công chúng cho tất cả người nhập cư.

3

Nếu quý vị hoặc người thân đủ tiêu chuẩn được quyền lợi công cộng, thì được quyền lợi đó gần như không ảnh hưởng đến tình trạng di trú.

4

Kiểm tra gánh nặng công chúng không cứu xét PHẦN LỚN các quyền lợi công cộng.

5

Người ghi danh, nhân viên truyền bá, và luật sư của BAILA Network (Hệ Thống BAILA) có thể giải đáp các thắc mắc và giúp quý vị được những quyền lợi cần thiết, để gia đình luôn khỏe mạnh và an toàn!

Quý vị cũng có thể dùng Hướng Dẫn Giữ Quyền Lợi để xem quý vị có phải bị kiểm tra gánh nặng công chúng hay không.

Nếu quý vị phải bị kiểm tra gánh nặng công chúng, thì hãy hỏi đối tác tin cậy của BAILA Net work để xem quý vị đủ tiêu chuẩn cho chương trình quyền lợi nào.

Yêu Cầu Được Giúp Đỡ

Xem thêm trong phần Thắc Mắc Thường Hỏi