ការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាល


ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជៀសវាងការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ ដោយសារតែពួកគេគិតថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានកាតបៃតង ឬក្លាយជាពលរដ្ឋ។

ការពិតគឺថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើននាក់ អាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ ដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ឋានៈឬស្ថានភាពរបស់ពួកគេទេ។

Laptop with person waving through the screen

ចំណុចសំខាន់ៗត្រូវយល់ដឹង!

1

ការធ្វើតេស្តអំពីការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាល​របស់​រដ្ឋបាល​មុនៗ​​បាន​បញ្ចប់! ប្រើប្រាស់កម្មវិធី CalFresh, Medi-Cal, ផ្នែកទី-8, និងលំនៅដ្ឋានរដ្ឋ ដោយគ្មានការភ័យខ្លាច ដើម្បីរក្សាគ្រួសាររបស់អ្នកឱ្យមានសុខភាពល្អ និងសុវត្ថិភាព!

2

ការធ្វើតេស្តអំពីការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាល មិនអនុវត្តចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់រូបឡើយ។

3

ប្រសិនបើលោកអ្នក ឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ នោះការប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងនោះទំនងជាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ឋានៈឬស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកទេ។

4

ការធ្វើតេស្តអំពីការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាល មិនគិតពិចារណាលើការប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋភាគច្រើនឡើយ។

5

អ្នកចុះឈ្មោះបណ្តាញ BAILA, អ្នកផ្សព្វផ្សាយ និងមេធាវីអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងជួយលោកអ្នកឱ្យទទួលបានការធានារ៉ាប់រងដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីរក្សាគ្រួសាររបស់អ្នកឱ្យមានសុខភាពល្អ និងសុវត្ថិភាព!

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ ការរក្សាការណែនាំអំពីការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក (Keep Your Benefits Guide) ផងដែរ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាតើការធ្វើតេស្តអាចអនុវត្តចំពោះលោកអ្នកឬទេ។

ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តអំពីការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តចំពោះលោកអ្នក សូមពិភាក្សាជាមួយដៃគូបណ្តាញ BAILA ដែលទុកចិត្ត ដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងណាមួយដែលលោកអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន។

ទទួល​បាន​ជំនួយ

ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងសំណួរដែលសាកសួរញឹកញាប់របស់យើង។