ការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាល


នៅថ្ងៃទី 8 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៃសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Department of Homeland Security) បានចេញផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមចំពោះបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ "ការទទួលបន្ទុករដ្ឋ"។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមការការពារសំខាន់ៗដើម្បីធានាការចូលប្រើប្រាស់របស់ក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់បណ្តាញសុវត្ថិភាពសុខភាព និងសេវាសង្គម។ 

បទប្បញ្ញត្តិថ្មីនេះ ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022។  បន្ទាប់មករហូតមកដល់ពេលដែលច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ។

ពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវសំណួរដែលសួរញឹកញាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រនេះ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីច្បាប់ដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ 

ច្បាប់ថ្មីដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 កំណត់និងបញ្ជាក់អំពីអ្វីខ្លះ និងមិនត្រូវបានគិតពិចារណាអំពីការកំណត់ការទទួលបន្ទុករដ្ឋ៖

  • បញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់កម្មវិធី CalFresh ជំនួយលំនៅដ្ឋាន និង Medi-Cal (លើកលែងតែការថែទាំរយៈពេលវែងនៅមណ្ឌលថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់) សម្រាប់អ្នក ឬគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកទេ។ 

  • ការធានារ៉ាប់រងជាសាច់ប្រាក់ដែលទទួលបានដោយសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ ដូចជាកូន ឬប្តីឬប្រពន្ធ នឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកទេ នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំកាតបៃតង! 

  • សូមបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ជាង 30 ត្រូវបានលើកលែងពីការធ្វើតេស្តការទទួលបន្ទុករដ្ឋ រួមមានៈ អ្នកដែលមានកាតបៃតង (លុះត្រាតែពួកគេចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល 6 ខែជាប់ៗគ្នា ឬយូរជាងនេះ) អ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ ជនភៀសខ្លួន/អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយ អ្នកដាក់ពាក្យសុំនិងអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការ U និង T Visa អ្នកដាក់ញត្តិដោយខ្លួនឯង VAWA, TPS SIJS និងអ្នកផ្សេងៗជាច្រើននាក់ទៀត!
     

  • តាមពិតទៅសម្រាប់អ្នកដែលកំណត់ការធ្វើតេស្តលើការទទួលបន្ទុករដ្ឋនោះ បទប្បញ្ញត្តិថ្មីដឹកនាំមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយលើការទទួលបន្ទុករដ្ឋ ដើម្បីគិតពិចារណាគ្រប់ស្ថានភាពរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំទាំងអស់ (អាយុ សុខភាព ប្រាក់ចំណូល ការអប់រំ និងទំហំគ្រួសារ) ក៏ដូចជាលិខិតបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្រក្នុងករណីមានតម្រូវការទាមទារ។ កត្តាទាំងនេះនឹងមានតុល្យភាព គ្មានកត្តាតែមួយនឹងធ្វើឱ្យនរណាម្នាក់ក្លាយជាការទទួលបន្ទុករដ្ឋនោះទេ។ 

  • ធ្វើឱ្យមានបញ្ហាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនាពេលអនាគតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនូវគោលនយោបាយការទទួលបន្ទុករដ្ឋនាពេលអនាគត

ចំណុចសំខាន់ៗត្រូវយល់ដឹង!

1

ការធ្វើតេស្តអំពីការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាល​របស់​រដ្ឋបាល​មុនៗ​​បាន​បញ្ចប់! ប្រើប្រាស់កម្មវិធី CalFresh, Medi-Cal, ផ្នែកទី-8, និងលំនៅដ្ឋានរដ្ឋ ដោយគ្មានការភ័យខ្លាច ដើម្បីរក្សាគ្រួសាររបស់អ្នកឱ្យមានសុខភាពល្អ និងសុវត្ថិភាព!

2

ការធ្វើតេស្តអំពីការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាល មិនអនុវត្តចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់រូបឡើយ។

3

ប្រសិនបើលោកអ្នក ឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ នោះការប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងនោះទំនងជាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ឋានៈឬស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកទេ។

4

ការធ្វើតេស្តអំពីការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាល មិនគិតពិចារណាលើការប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋភាគច្រើនឡើយ។

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ ការរក្សាការណែនាំអំពីការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក (Keep Your Benefits Guide) ផងដែរ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាតើការធ្វើតេស្តអាចអនុវត្តចំពោះលោកអ្នកឬទេ។

ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តអំពីការទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តចំពោះលោកអ្នក សូមពិភាក្សាជាមួយដៃគូបណ្តាញ BAILA ដែលទុកចិត្ត ដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងណាមួយដែលលោកអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន។

ទទួល​បាន​ជំនួយ

ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងសំណួរដែលសាកសួរញឹកញាប់របស់យើង។